BUP - Basutbildning i psykoterapeutiskmetod för ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri

Information

logo

Särskild behörighet: Legitimerad läkare under specialistutbildning i barn- och ungdomspsykiatri. Urval: Tid kvar till planerat avslut av ST-tjänstgöring. ST-läkare inom Region Stockholm har företräde till kursen

Socialstyrelsens mål som täcks av kursen BUP-ST är kursmål enligt 2015:08: a2, b1 och c6 och STa4, STb1, STc6 enl. 2021:08

Kursinformation

Kursen vänder sig till ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatri. Kursen anordnas av Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP) som är en del av Centrum för Psykiatriforskning (CPF) och ges inom ramen för METIS Stockholm. Socialstyrelsens mål som täcks av kursen BUP-ST är kursmål enligt 2015:08: a2, b1 och c6 och STa4, STb1, STc6 enl. 2021:08

Särskild behörighet: Legitimerad läkare under specialistutbildning i barn- och ungdomspsykiatri. Urval: Tid kvar till planerat avslut av ST-tjänstgöring. ST-läkare inom Region Stockholm har företräde till kursen.

Syfte

Att den blivande specialistläkaren ska få kunskap om centrala psykoterapiinriktningar både utifrån en teoretisk grund och träning i evidensbaserade metoder inom området barn- och ungdomspsykiatri. Ytterligare ett syfte är att utifrån evidens kunna värdera olika behandlingsmetoder och fatta beslut kring deras tillämpning och integrering i vårdorganisationen.

Innehåll

Kursen omfattar 23 dagar med teoretisk undervisning i olika block och är spridd över tre terminer. Under kursen presenteras olika psykoterapeutiska teorier och metoder samt deras vetenskapliga grund. Frågeställningar om psykoterapeutiska processer som är gemensamma för de olika inriktningarna: kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi (PDT) och familjeterapi kommer att lyftas och utgöra basen i kursen.

Förhållningssätt gentemot patient, anhörig och andra professioner tas upp och färdighetstränande inslag ges med individuell återkoppling. Etiska dilemman som kan uppstå i psykoterapi och reflektion kring läkarrollen diskuteras. Forskning och evidens gällande psykoterapi och kombinationsbehandlingar tas upp samt klinisk utvärdering och metodimplementering i den kliniska vardagen där specialistläkaren kommer att ha en framträdande roll.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, färdighetsträningsgrupper och reflektionsgrupper. Utöver litteraturstudier tillkommer hemuppgifter som deltagarna ska genomföra mellan undervisningspass.

Klinisk tillämpning av en psykoterapeutisk metod sker inom den egna kliniken, under handledning som anordnas där, så kallad utbildningshandledning. Vi rekommenderar att detta påbörjas till andra terminen, och att patientarbete och handledning genomförs parallellt med den teoretiska kursen. Den kliniska tillämpningen utifrån en psykoterapiinriktning ska omfatta två patientarbeten och ske under handledning av legitimerad psykoterapeut (120 timmar i grupp om max fyra deltagare eller 60 timmar individuellt).

Kursdeltagaren ordnar själv (via sin egen klinik), i samråd med ansvarig utbildningshandledare, lämpliga utbildningspatienter till tillämpningsmomentet. För deltagare från Region Stockholm anställs utbildningshandledare (KBT) av kursledningen. Deltagare från övriga landet ordnar utbildningshandledare, inom en vald psykoterapiinriktning (KBT, PDT eller familjeterapi), själva med stöd av sina studierektorer och/eller ansvariga för ST-utbildning.

Examination

Kursen examineras genom individuellt utförda skriftliga examinationer, själv-test (Quizz), muntlig redovisning samt genom aktivt deltagande i färdighetsgrupper och reflektionsgrupper. Vid frånvaro från färdighetsgrupper och reflektionsgrupper, eller vid underkänt deltagande beslutar kursgivaren om examinationsform.  

Psykoterapihandledaren lämnar underlag i form av ett intyg när deltagaren är godkänd och därmed har uppnått kursmålen inom fördjupad metodinriktning. Deltagare blir godkända på psykoterapikursen i sin helhet då man fullgjort kraven för den teoretiska kursen samt inkommit till kursledningen med intyg om godkänd prestation från handledaren på klinisk tillämpning under handledning.

Frånvaro över 20 % går inte att kompensera och underkänt betyg sätts på kursen eller del av kursen.  

Pris och antal deltagare

Priset för den aktuella kursen på tre terminer är 49 500 SEK + moms per deltagare. Kursen startas om det finns 15 eller fler deltagare. Logi, förtäring & litteratur ingår ej. 

Uppdaterat 2023-08-28

Course instances

 If you want to sort the table, turn the mobile to landscape mode whereupon the columns will be visible and you can sort, then turn the mobile back to portrait mode to see the sorting.

Instance Date Deadline for application Available places
Stockholm (KCP på Norra Stationsgatan 69), VT 2024-VT 2025. Kursgivare: Lotta Reuterskiöld. Kursmötesdagar: Totalt 23 stycken, se separat info 2 Feb 2024 to 8 Jun 2025 14 Nov 2023 Reserve list
12 in queue
Read more and apply